من مدافع حرم میشوم تو مدافع چادر باش

مباد شرمنده ی ...خاندان...علی..شویم

کاش بعضیا به حرفشون گوش کنن