کافیست اسمت رابگم

بدون هیچ مقدمه ای به کمکم می آیی

خدایا 

با تو حرف هایی دارم

نمیدانم از کجا باید شروع کرد

در همه ی کار ها با توکل بر تو پیش رفتم

خدایا به سویت سجده میکنم

تا راهت را پیداکنم

من بهشت را نمی خواهم 

من جهنم را نمی خواهم

من فقط تورا میخواهمو بس

پس ......

چه کنم نمیدانم خدایا

چگونه و کجا پیدایت کنم