میم مثل مادر -2

تو تنها کسی بودی که دستم را می گرفتی

غم هایم را به خود می گرفتی تا من آرامش گیرم

تو بودی تو

مادر

تورو دوس دارم با تمام وجودم از تو مواظبت خواهم کرد

می دانم که نمیتوانم کارهایت را جبران کنم

اما به جای هرکسی برات میمیرم

نمیگزارم کسی چشمانت را گریان کند

مادر دوستت دارم