میم مثل مادر

مادری که رنج ها برای من کشید

مادرم

چه می توان برای تو کرد

تا خوبی هایت جبران شود

من....من.....

نمیدانم آیا چیزی هست که خوبی مادر

را جبران کند

مهربانم ،،، عزیزجانم

نمیدانم

اصلا زحمت مادر را می توان جبران کرد

فکر نکنم چیزی در دنیا باشد که

بتواند زحمت مادر را جبران کند 

آه

کاش امکان داشت

فقطمی توانم بگویم

مادر عاشقانه دوستت دارم