خدایا

دنیا چرا اینگونه است

شادی می بخشد و شادی می گیرد

زندگی می دهد و زندگی می گیرد

کسانی را که تو دوست داری از تو پس می گیرد

مادرت را دوست داری ، از توش جدایش می کند

پدرت را دوست داری ، از تو جدایش می کند

خواهر و برادرت را دوست داری باز هم از تو جدایش می کند

تنها خاطره اش را می گذارد.....

چرا چرا...

چرا دنیا اینگونه است ، فریاد می زنم چراااااا.

ما می توانیم شاد باشیم ، اما چرا غمگینمان می کنی 

ما را  به هم وابسته می کنی ، و تنهایمان می کنی

این چه زندگی ست

خدایا.....

راحتم کن نمی خواهم در فراغ کسانی که دوستشان دارم 

خود را آزار دهم 

می گویی صبر کن ، آخه به چه امیدی  ، نمی دانم صبر  غصه هایم را تسکین می بخشد 

دیگر نمی دانم، بازی زمانه است ، که بسیار هم بی رحم است