چقدر خوب است درد و دل

دل غمگین را آرام می کند

می توانی گریه هایت را بکنی

اما چه کسی پیدا می شود که با من درد و دل کند

خدایااااااااااااااااااا

به من رحم کن دارم می ترکم

کسی را برای درد و دل با من بفرست

دیگر تاقت ندارم