قلبم را گرفتم،

در خیابان ها راه می روم،،،

کسی نیست،،،

من دلم بی تابی می کند،،،

می خواهم قلبم را برای همیشه به او بدهم،،

اما هیچ کس نیست