مادر

کلمه ای بسیار زیباست

کلمه ای پر از معناست

کلمه ای پر مفهوم است

کلمه ای پر از امید است

مادر