گروه سرگرمی ROZANEH

عشق

واقعی را می توان درون

کسانی دید که در دوران پیری

در کنار هم هستند