اگر زمانی دلت شکست

و

با دل خویش خداوند را صدا زدی ،

هر چه میخواهی بگو و

هراس و دلهره ای نداشته باش

                                                                      هیچ آدابی و ترتیبی مجو

                                            هر چه میخواهد دل تنگت بگو