عکس های غمگین از لحظات تنهایی

اگر دو قلب

همدیگر را دوست داشته باشند

فاصله نمی تواند

عشق آنها را از بین ببرد

بلکه عشق آنها از دوری هم بیشتر می شود