عکس های غمگین از لحظات تنهایی

گاهی تنهایی بهتر است

از بودن با کسی که قلب شما

را پر از کینه و نفرت می کند