گروه سرگرمی روزنه

گاهی اگر دو نفر

از هم دور باشند

مفهوم عشق را بیشتر درک می کنند