شهرستانی سازگار با محیط زیست (10 عکس)

همه  جا  از سازگار   با   محیط بودن  صحبت

می کنند

اما  یک بار  کسی به زبان نیاورده  که با

زندگی  خودتون  سازگار  باشید  تا دنیا  باهاتون  سازگار باشد