قضاوت کردن,زود قضاوت کردن

بی دلیل قضاوت کردن

مانند

قاضی است که بدون دلیل کسی  را   محاکمه می کند