عشق

را  نمی توان توصیف کرد

نمی توان بیانش کرد

نمی توان او را   با کلمات  نشان داد

باید عشق   را در اعماق      وجود   خود   به   وجود آورد

و پرورش  داد