عکسهایی از غیبت کردن خانوم ها

& هیچ وقت به حرف مردم اهمیت

ندهید

حرف مردم فقط حرفی بیشتر نیست

زندگی خود را برای این لحظات بیهوده خراب نکنید &