کافیست گل را نگاه کنیم

او نور را می بیند و به سمت او جذب می شود

انسان ها نور را می بینند (منظور امام زمان ) اما توجه ای به

او نمی کنند

گل با استفاده از نور به شکوفایی می رسد

بعضی از ما تاریکی را ترجیح می دهیم

خدایا مارا ببخش