زمان به سرعت می گذرد

در زمان زندگی کن ، به شکوفایی و کمال برس تا

جایی که امام خودت بهت بگه آفرین

پس زمانتو گم نکن