عکسهای شگفت انگیز از موج های دریا

زندگی مانند آب دریاست

آب به مانع بزرگی مثل سنگ برخورد می کند

اما نمی تواند از او عبور کند( مشکلات زندگی ) اما طی سال ها

عقب نمی کشد بلکه با موج خود (سعی و تلاش ) سنگ را پودر می کند

پس ما هم باید مانند آب از تمام مشکلات زندگی با سعی و تلاش بگذریم