جملات زیبا درباره پدر و مادر

داد زدن بر سر پدر مادر

شجاعت نیست

حماقت است

هیچ وقت آه پدر و مادر را نگذارید دامن گیرتان شود