هر وقت دلت گرفت ، گریه کن

نگریستن به مردی نیست

هر وقت دلت گرفت گریه کن گریه آدم را سبک

می کند ،، آنهایی که گریه کرده اند می دانند

که گریه چقدر آرام کننده است