می دانید خوشبختی چیست

خوشبختی،  زندگی است

اگر یک عزیزی را از دست بدهیم

حتی خشمش هم برای ما خوشبختی به حساب می آید

پس مواظب خوشبختیمان باشیم