کی گفته است  که پول خوشبختی نمی آورد

با پول می توان فقر را خرید

با پول می توان خوشبختی را به دست آورد

با پول می توان زندگی شاد و مفید داشت

با پول می توان به دیگران کمک کرد

پس اگر از پول درست استفاده کنیم واقعا مفید است