خدایا شکر

امروز با صدای ساعت بیدار شدم

واین یعنی من هنوز زنده ام

خدایا شکرت ..شکرت