منتظرم...

منتظر کسی که منجی بشر است

کسی که با آمدنش همه را محو تماشای خود می کند 

این انتظار کی به سر می رسد کی....