عکس هایی بسیار زیبا و دیدنی از زندگی روزمره

چقدر انسان ها..........

خدایی که در اوج گناه بنده اش میخواهد

به او کمک کند انسان دست خدا را

پس میزند

اما همان انسان در زمان بدبختی به خدا روی می آورد و خدا

بدون هیچ وعده ای دست او را می گیرد

واقعا چنین خدایی ستایش نمی خواهد