عکس های باورنکردنی روز شانس یک مردخوش شانس

منتظر شانس نباش

 

شانس به سراغ تو نمی آید بلکه

 

تو

 

باید شانس را به وجود آوری