برای خوب بودن

 

تمرین نمی خواهد فقط

 

در مواقعی که خشمگین می شوی

 

آرام باش و بر عکس خشم رفتار کن


با این کار می توان
محبت را به وجود آورد