عکسهای غمگین از لحظات تنهایی, عکس های غمگین عاشقانه www.jazzaab.ir

بلند شو

زندگی ادامه دارد ، روز ها تکرار

 

نمی شوند و تو می توانی جبران کنی ، پس

 

بلند شو