عکس هایی بسیار زیبا با موضوع عشق و عاشقی

خاطره ها فراموش می شوند &

رد پاها محو می شوند& 

اما عشق نه محمو می شود و نه فراموش &

ماندگار باقی می ماند