عکس هایی از شیر های زیبای جنگل

آیا میدانید

بعضی از انسان ها

از چیزی که هستند ناراضی هستند

اما ما همه می دانیمم حیوانات 

عقل ندارند اما به چیزی که هستند راضی اند.